Корпоративно управление

Градус АД е дружество с едностепенна система на управление. Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от трима членове: Лука Ангелов – Председател на Съвета, Иван Ангелов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Георги Бабев – Член на Съвета на директорите.
Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Иван Ангелов и от Председателя на Съвета Лука Ангелов.

Съвет на директорите

Лука Ангелов
Председател на Съвета на директорите
Иван Ангелов
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Георги Бабев
Член на Съвета на директорите